SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/017 | 9023 Győr, Földes Gábor utca 34-36.

Intézmény logo

Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Történet

Iskolánk története

TörténetTörténet

Iskolánk alapításának éve: 1954. 

 Az iskola az 1954/55-ös tanévben kezdte meg működését négy osztállyal. Ekkor még önálló iskolaépülettel nem rendelkezett, ezért arra kényszerült, hogy más intézmények épületeiben, délutáni oktatással oldja meg pedagógiai feladatait. Az iskola profilja a kereskedelmi és a vendéglátóipari szakmunkásképzés volt, nemcsak a nappali tagozaton, hanem kezdettől fogva vállalta a felnőtt, szakképzetlen kereskedelmi és vendéglátóipari dolgozók tanfolyamát, az érettségizettek szakmunkásképzését, valamint a bolt- és üzletvezetők képzését is. 

 1969-ben megjelent a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény, amely mérföldkő a magyar szakoktatás történetében. A törvény a szakmunkásképzőknek is méltó helyet biztosított a középfokú oktatási intézmények rendszerében. Ezt követően vált időszerűvé az iskolaépítés előkészítése, majd megvalósítása.  

 A beruházás eredményeként az iskola - több, mint húszévi vándorlás után - a korszerűen felszerelt új épületben kezdhette meg az 1975/76-os tanévet 33 pedagógussal, 35 osztályban, 1014 tanulóval. Ezzel a tanévvel az oktató-nevelő munka minősége szempontjából is új szakasz kezdődött az intézmény életében.  

 További előrelépést jelentett a szakmunkásképzés fejlesztésére irányuló, 1976-ban megkezdett reform. Ennek alapján bizonyos szakmaösszevonások következtében az addigi tíz kereskedelmi eladói szakmát hét szakmára redukálták. Megnövekedtek az elméleti órák, új tantárgyak bevezetésére került sor, s a gyakorlatban nagyobb hangsúlyt kapott a kabinet-rendszerű összevont csoportos foglalkozás.  

 Az 1981/82-es tanévtől az iskola szervezete új iskolatípussal bővült: megindult a szakközépiskolai oktatás négy osztállyal, amely a következő években egyre bővült, a megnövekedett igényeknek megfelelően.  

 A fejlesztések következtében az iskola kinőtte régi kereteit, a megoldást a kereskedelmi és a vendéglátó ágazat szétválása jelentette 1988-ban.  

 A vendéglátó ágazathoz tartozó szakközépiskolai és szakmunkásképzős osztályok számára egy új intézmény létesült. Az "anyaiskolában" tehát az 1988/89-es tanévtől kezdődően csak kereskedelmi jellegű képzés folyik mindkét iskolatípusban.  

 A két ágazat szétválása után tovább folytatódott a szakközépiskolai képzés fejlesztése. Ez nemcsak a tanulócsoportok számának folyamatos növekedésében nyilvánult meg, hanem új szakok indításában is.  

 1. szeptember 1-jétől vette fel iskolánk a Pálffy Miklós Kereskedelmi Középiskola nevet, és ebben a tanévben avathattuk fel az új aulát és multimédiás előadótermet is. 

Iskolánk életében – mind a tanulók, mind a pedagógusok szempontjából - meghatározó jelentőségűek voltak azok a projektek, innovációk, amelyeket az elmúlt években valósítottunk meg.  

A projektek amellett, hogy nagymértékben hozzájárultak a képzések tartalmi megújításához, a tanulók sokoldalú fejlődéséhez, az iskola tárgyi feltételeinek javításához, a nevelőtestület szakmai fejlődése szempontjából is nagyon fontosak voltak: 

 

 • Az első az „Ifjúsági Szakképzés Korszerűsítése” világbanki program volt, amelynek „A” és „B” komponensében is részt vettünk. 
  Az „A” program keretében, amely a „Pályaorientált Szakképzés Fiataloknak” címet viselte, iskolánk arra a tananyagfejlesztő munkára vállalkozott, amely az üzleti ügyintéző képzés logisztikai modullal történő kiegészítését célozta.  
  A „B” program a középfokú Szakmai Orientáció címet viselte. E program elsősorban a 9-12. évfolyamokon folyó szakmai előkészítő és orientációs képzés fejlesztését célozta, mindenekelőtt továbbképzésekkel és az oktatásban használható eszközök biztosításával. 
  A két program keretében 12 kollégánk vehetett részt külföldi továbbképzésen is. 
   
 • A szakiskolai képzés fejlesztését célozta a „Szakiskolai Fejlesztési Program”-ban való részvételünk. 

A program a tanulói képességek fejlesztését, az eredményesség fokozását, a projektoktatás bevezetését és az oktatók módszertani fejlesztését célozta. A program keretében az iskola oktatói belföldi és külföldi továbbképzéseken fejleszthették tudásukat a különböző szakmai, módszertani, idegen nyelvi és informatikai továbbképzéseken.   

A programban az iskola oktatóinak kb. 60 %-a vett részt, a továbbképzések óraszáma meghaladta a 4000 órát.   

 • Közel húsz évvel ezelőtt kezdődött az első Leonardo csereprogramunk, amelyet iskolánk főpályázóként nyert meg. E program folytatásaként 1998-ban nyertünk újabb pályázatunkkal, amely már ún. kísérleti projekt volt, „A munkába álláshoz és a munkahely megtartásához szükséges személyiségjegyek meghatározása, mérésének lehetőségei a kereskedelmi és vendéglátóipari szakképzésben a transznacionalitás jegyében” címmel.  

A projekt megvalósításában az oktatói testület több mint 50 %-a és kb. 30 tanuló vállalt szerepet. Külföldi tanulmányúton – Finnországban és Németországban - a Leonardo-projekt keretében 14 kollégánk és 20 tanuló vett részt.  

A tanulók önálló munkavégzésének és idegen nyelvi ismereteinek javítása mellett a program legfőbb eredménye az a tananyagfejlesztés volt, amelyet a programban részt vevő 5 partneriskola végzett és amelyet iskolánk koordinált. A közös munka eredményeként elkészült egy 35 órás, személyiségfejlesztést szolgáló tananyag is.  

A program keretében az esseni Robert Schuman iskolával kialakult jó kapcsolatra alapozva készítettük el újabb Leonardo pályázatunkat, amelynek keretében 20 tanulónk és 2 kollégánk vehetett részt négy hetes nyári szakmai gyakorlaton különböző gazdálkodó szervezeteknél Németországban.   

A program annyira sikeresnek bizonyult, hogy 2006 és 2014 között  minden évben benyújtottuk pályázatunkat a Leonardo mobilitási pályázatára, amelyet minden évben meg is nyertünk, így évente kb. 20-25 tanulónknak nyílt lehetősége arra, hogy különböző kereskedelmi és logisztikai vállalkozásoknál töltse négy hetes gyakorlatát 2 kísérő felügyeletével.   

Az elmúlt években ezt a célt szolgálták az ERASMUS+ pályázataink a „Szakképzésben részt vevő tanulók mobilitás támogatása” program keretében. 2017-ben 12 tanuló (2 kisérő) vehetett részt 4 hetes nyári szakmai gyakorlaton Portsmouthban, 2018-ban és 2019-ben pedig 28 tanuló (+ 5 kísérő) szintén az Egyesült Királyságban és Németországban (Berlin) 4 hetes szakmai gyakorlaton. 

A 2020. évi program a vírushelyzet miatt elmaradt, de érvényes szerződésünk van a Tempus Közalapítvánnyal, amelynek értelmében 2023. december 31-ig további 46 tanuló vehet részt ilyen külföldi szakmai gyakorlaton, Angliában, Írországban és Németországban.  

 • Ugyancsak sikeres pályázatunk eredményeként részt vettünk a Socrates Comenius 1.1 programban, amelynek keretében finn, német és osztrák partneriskoláinkkal együtt egy többnyelvű üzleti szótárt készítettünk.   
 • A PHARE CBC INTERREG projekt keretében, amely az Osztrák-Magyar határmenti együttműködést támogatta, megkezdhettük „A kereskedőképzés felkészítése az Európai Uniós csatlakozásra” programot. Ennek keretében az iskola oktatói – egy osztrák középiskolával és a burgenlandi kamarával együttműködve, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával - kidolgozták a kereskedő-boltvezető és a kereskedelmi menedzser képzés távoktatási tananyagát, s megvalósult egy-egy tanulócsoport oktatása is az új formában és tartalommal.   

 

 • Az előző projekt eredményeit is felhasználva pályáztunk a HUSKUA szomszédsági program keretében, amely a határmenti szakképző intézmények kapcsolatfelvételét segítette. „A határon átnyúló társadalmi és gazdasági együttműködés a szlovák-magyar határrégióban a kereskedelmi szakképzés tartalmi és módszertani fejlesztése érdekében” című programunk keretében egy somorjai szakképző iskolával dolgoztunk ki közös tananyagot és képeztünk szlovák vállalkozókat iskolánkban.   
 • 2005 és 2015. között minden évben 13 tanulónknak és 2 kollégánknak nyílt lehetősége arra, hogy a Gustav-Stresemann-Institut támogatásával, a „Munka és élet az EU-ban" projekt keretében francia és német diákokkal és oktatókkal együtt részt vegyen egy 1 hetes szemináriumon Franciaországban, Németországban illetve nálunk, amelynek keretében egy-egy – az Európai Unióval összefüggő – téma közös feldolgozására kerül sor.  

 

 • Az elmúlt években több COMENIUS projektet is sikeresen lebonyolítottunk. Az első a „Kommunikáció interkulturális összehasonlításban – különös tekintettel az egyes országok viselkedéskultúrájára” témakör feldolgozását, vizsgálatát és abból egy tananyag kidolgozását tűzte ki célul. A program keretében német, osztrák és szlovák iskolákkal dolgoztunk együtt. A résztvevőknek a program keretében lehetőségük nyílt a közös munkán túl a személyes találkozásokra is mind a négy ország helyszínén lezajlott 1-1 hetes projekttalálkozók keretében.  

A program eredményeként megszületett digitális tananyagot is sikeresen használjuk mindennapi munkánk során. 

Ezt követően kezdtük meg a második programunkat a Comenius Iskolai Együttműködések projektben. A „Fogyasztóvédelem határok nélkül” pályázat keretében iskolánk tanulói és oktatói Németországban, Ausztriában, Belgiumban és Törökországban tanulmányozták a fogyasztóvédelem gyakorlatát egy-egy helyi iskola közreműködésével. 

A projekt célja egy interaktív nemzetközi tananyag elkészítése volt a fogyasztóvédelem határok nélkül témakörben, amely a fenti 5 ország gyakorlatát tárta fel. 

Harmadik programunk a Comenius Iskolai Együttműködések projekt keretében „A helyi romoktól az Európai Házig.” című volt.  

A projekt részvevői a németországi eszperantó város (Hertzberg am Hartz) gimnáziumának tanulói, az olaszországi eszperantó város (Mazara del Vallo, Szicília) gimnáziumának tanulói és a mi iskolánk tanulói voltak. 

A program célja az volt, hogy a diákok bemutassák a partnereknek a helyi látnivalókat, és ismerjék meg a külföldi iskolások életét, lakóhelyét, oktatási rendszerét a kölcsönös látogatások keretében. A projekt munkanyelve az eszperantó volt.  

2015.09.01. – 2018. 08.31. között valósítottuk meg „A fenntarthatóság meghatározza az életünket” című 3 éves ERASMUS+ projektünket.   

A Program keretében 5 alkalommal 34 fő diák és 4 fő kísérő vehetett részt 1 hetes diák projekttalálkozón (Bécsben, Essenben, Székelyudvarhelyen és Győrben). A program keretében a 2 esseni nemzetközi projekttalálkozón 4 kollégánk képviselte iskolánkat.   

Jelenleg is folyamatban van az ERESMUS+ DUDEN-programunk Digitale Unterrichtsmaterialen für Digital European Natives (Digitális tananyagok a digitális európai nemzeteknek) címmel.   

 • 2002-ben szerveztük meg első alkalommal a középiskolások illemtani csapatversenyét, amely – kollégáink színvonalas munkájának köszönhetően – országos versennyé vált.  

 

 • 2003-ban hívtuk életre a Pálffy idegen nyelvi versenyt, amely a megye 11. és 12. évfolyamos középiskolás tanulóinak nyújt versenyzési lehetőséget angol és német nyelvből.  

A korszerűsítési kísérletek minden iskolatípusban, képzési formában változásokat eredményeztek az óratervi keretek, a tantárgyak és a tananyag vonatkozásában is. Mindezek összefüggésben vannak azzal a szemléletváltással, amely az újszerű képzési rendszer lényege, kiindulópontja. Ez a biztosítéka annak, hogy az iskolából kikerülő leendő kereskedelmi és logisztikai szakemberek megfelelően tudjanak válaszolni a változó világ kihívásaira. 

 


Partnereink

SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Technikum

9023 Győr, Földes Gábor utca 34-36.

Telefon: +3696516716

E-mail: kereskedelmi@palffy.hu

OM azonosító: 203037/017


2024Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Technikum